google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

25.12.23

המלחמה בדואר זבל (ספאם) - דוח מדיניות

פורסם


מחקר מדיניות מאת פרופ' מיכאל בירנהק וד"ר מיקי זר על משמעותו של הספאם – דואר זבל, הנערך במסגרת מרכז שמגר, ובמימון של ועדת הקרן לתביעות ייצוגיות. המחקר בוחן היבטים משפטיים-טכנולוגיים של הספאם, תוך מיסגור הדיון כשרשרת הערך של הספאם. המחקר בוחן את השחקנים שמעורבים בסוגיה – ולא רק את המוען והנמען, אלא גם את חוליות הביניים הרבות. המחקר בוחן את התמריצים השונים ואת ההסדרה הקיימת, מתוך ניסיון לזהות פערים שונים, ולהביא לאסדרה מיטבית.

bottom of page