google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page
אולם.JPG

אנו נמצאים כיום בעידן חדש, שבו טכנולוגיות חדשניות במגוון תחומים – כגון בינה מלאכותית, למידת מכונה, רובוטיקה, עריכה גנטית ועוד – מתפתחות באופן מתמיד ובקצב הולך וגובר ומציבות אתגרים מהותיים בממשק שבין טכנולוגיה, חברה ומשפט. החדשנות הטכנולוגית מעוררת שאלות מורכבות, הן באשר להשפעותיה על תהליכים חברתיים והן באשר ליכולתן של מערכות מרכזיות כגון מערכת המשפט לאמץ אותה לשם קידום ערכים ושיפור תהליכים. בנוסף, היא מעלה אל פני השטח אתגרים משמעותיים, הנובעים מיישומן של טכנולוגיות מתקדמות בטרם נקבעו אמות מידה או עקרונות מנחים על ידי מסגרות חברתיות או מדינתיות.

מענה להתפתחויות הדינמיות הללו מחייב גישה מחקרית רב-תחומית, המפגישה משפטנים עם מדענים וחוקרים מכל הספקטרום האקדמי. מתוך הכרה בכך, הוקם מרכז מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות באוניברסיטת תל אביב.

group-business-people-work-together-office.jpg

מרכז שמגר מחבר תחתיו קהילה של חוקרים וחוקרות משלל תחומי ידע ברחבי הקמפוס כדי לקדם תובנות משפטיות חדשות, לעצב מחדש את הפרקטיקה המשפטית אל מול חדשנות טכנולוגית ולהתמודד עם ההשלכות החברתיות, התרבותיות, הכלכליות והפוליטיות של הטכנולוגיה בחברה דמוקרטית. המרכז משמש פלטפורמה לדיאלוג מתמשך בין מעצבי מדיניות, יזמים טכנולוגיים ואנשי התעשייה, חוקרים, סטודנטים והציבור הרחב.

המרכז מקדם מחקר בשני אפיקים עיקריים: האחד, עיצוב מדיניות, חקיקה ופרקטיקה משפטית שתתמוך בחדשנות טכנולוגית, וכן רתימת הטכנולוגיה לקידום חדשנות בעולם המשפט עצמו – בתהליכי חקיקה, רגולציה ופסיקה, כמו גם בענף השירותים המשפטיים. באפיק שני, המרכז עוסק בדרכים ובכלים המשפטיים להגנה על הדמוקרטיה ועקרונות של זכויות אדם אל מול ההשלכות הרחבות של שימוש בטכנולוגיות חדשות – למשל, הגנת הפרטיות והמידע האישי אל מול המדינה, תאגידים מסחריים והרשתות החברתיות; מענה לתופעת ה"פייק ניוז", אלימות ברשת, ועוד.

בפעילותו המחקרית והציבורית, המרכז מנציח את זכרו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט מאיר שמגר ז"ל בקרב דורות חדשים של סטודנטים וסטודנטיות, חוקרות וחוקרים, ויוקיר את חלקו המשמעותי בעיצוב מערכת המשפט בישראל ותפקידה בהגנה על הדמוקרטיה וזכויות אדם. המרכז משמר את מורשתו של שמגר, שתמך בקידומה של חדשנות ומעודד ראייה צופת פני עתיד של תפקידה של מערכת המשפט ותרומתה להתפתחותה של החברה.

הנשיא שמגר_תמונה.png
bottom of page