google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

הקליניקה לפרטיות

הקליניקה לפרטיות בשיתוף מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות החלה לפעול בשנת הלימודים תשפ"ג. זו הקליניקה הראשונה מסוגה בישראל, ומהבודדות בעולם, לפי שעה.

הזכות לפרטיות פועלת בכמה מישורים: בין אזרח למדינה, בין צרכנים לתאגידים – הן באינטרנט והן מחוצה לו, ובין אדם לזולת. הפרטיות פועלת במפגש של אדם עם התקשורת, בין עובדים למעסיקים, ובכלל, בכל הקשר חברתי. למרות העוגן החוקתי המפורש ולמרות חוק הגנת הפרטיות, הזכות לפרטיות עדיין לא התבססה דיה בדין הישראלי. אנו עדים לפגיעות בזכות בשורה של הקשרים, כמו הטמעת טכנולוגיות מעקב בשירות המשטרה ורשויות בכלל, כאשר איזונים שונים שמוכרים במשפט הציבורי – נשכחים פה לעיתים קרובות מדי. אנו עדים לדליפות מידע מתאגידים ומארגונים ציבוריים, לאיסוף מידע נרחב בהקשרים מסחריים מעבר לדרוש לשם מתן השירות, ולפגיעות בפרטיות בין אדם לחברו ברשת ובכלל. הקליניקה שואפת לפעול לביסוס הזכות ומימושה בחברה הישראלית.
ההתנסות הקלינית של הסטודנטים והסטודנטיות כוללת טיפול בתיקים פרטניים, הצטרפות להליכים קיימים, ומעורבות בהליכי חקיקה וגיבוש מדיניות ציבורית בדרך של ניירות עמדה. הסטודנטים והסטודנטיות ישתתפו בבחירת התיקים, בהכנתם בכל שלבי החיים של ההליך במהלך לימודיהם, ייפגשו עם לקוחות, יסייעו בגיבוש כתבי טענות לבית המשפט לפי העניין; הסטודנטים והסטודנטיות יהיו מעורבים בכתיבת ניירות עמדה להצעות מדיניות בתחומים שונים שמשפיעים על הפרטיות.

לניירות העמדה שהוגשו - לחצו מטה

bottom of page